Bezkyslíkatá měď OF-OK® pro průmyslové aplikace

Bezkyslíkatá měď OF-OK®

Aurubis AG je jedním z mála výrobců různých druhů bezkyslíkaté mědi, které se používají pro nejnáročnější průmyslové aplikace. Pokud zákazník vyžaduje materiál s co nejlepšími vlastnostmi, jednoznačně nabízíme měď OF-OK®. Rozsah využití bezkyslíkaté mědi zahrnuje elektrotechnické i supravodivé aplikace.

Druhy bezkyslíkaté mědi:

  • OF-OK® - běžná bezkyslíkatá měď - používá se pro většinu elektrotechnických a elektronických aplikací
  • OFE-OK® - elektrovodná bezkyslíkatá měď - je vynikající pro nejnáročnější elektrotechnické, elektronické a vakuové aplikace
  • Cu-Ag0,1(OF) - bezkyslíkatá meď s přídavkem stříbra - nabízí vyšší únavovou pevnost a tepelnou odolnost proti tečení a změknutí

Paleta rozměrů

Bezkyslíkatou měď lze obdržet ve formě pásu, plechu nebo desky v tloušťce od 0,20 do 100 mm a šířce až 1100 mm.

Uvedené měděné polotovary se vyrábí v různých stupních tvrdosti - měkké (vyžíhané), polotvrdé a tvrdé.

Základní vlastnosti bezkyslíkaté mědi OF-OK®

Vynikající tepelná a elektrická vodivost

Elektrická vodivost

Elektrická a tepelná vodivost OF-OK® mědi je nejvyšší ze všech ostatních druhů mědi. Vzhledem k trvale vysoké čistotě disponuje tato měď homogenními vlastnostmi umožňujícími stabilní chování v každém ohledu.

Graf ukazuje výbornou elektrickou vodivost podle měřící metody IACS (International Annealed Copper Standard). Tepelná vodivost představuje obdobnou výhodu.

Konzistence (stálost)

Obsah kyslíku

Maximální čistota vede k minimálním odchylkám. Měděná složka bezkyslíkaté OF-OK® mědi je velmi vysoká (99,996 %) a velmi nízký obsah nečistot nemá na vlastnosti mědi žádný negativní vliv. Právě proto se každý kousek OF-OK® mědi chová v průběhu času stále stejně jak ve výrobě tak při nasazení v konkrétní aplikaci.

Graf znázorňuje rozložení kyslíku v OF-OK® mědi. Odchylka je velice úzká vzhledem ke konzistentním tavícím a odlévacím podmínkám.

Vynikající tvařitelnost

Tvařitelnost je velice důležitá v aplikacích, kde musí být měď ohýbána. Mírou tvařitelnosti se při zkoušce pevnosti v tahu rozumí zmenšení plochy (RA - reduction of area) v místě, kde je vzorek natažen až do svého přetržení:

Výpočet tahové zkoušky
A1 = původní plocha průřezu
A2 = plocha průřezu přetrženého povrchu

Test pevnosti v tahu

Čím menší je zlomová oblast, tím lepší je tvařitelnost. Jak můžeme vidět na obrázku, plocha v místě přerušení je u OF-OK® mědi výrazně menší než u mědi Cu-ETP. Typická RA OF-OK® mědi se pohybuje v rozmezí 90-95 %, zatímco RA Cu-ETP mědi je mezi 60-70 %.

Odolnost proti vodíkovému zkřehnutí

Vodíkové zkřehnutí (vodíková nemoc)

Vodíkové zkřehnutí způsobuje dramatickou ztrátu mechanických vlastností. OF-OK® bezkyslíkatá meď je vůči tomuto jevu imunní, protože neobsahuje žádný kyslík. Právě proto je OF-OK® měď velice vhodná pro svařování, pájení a vakuové aplikace.

Vodíkové zkřehnutí nastane v důsledku reakce mezi vodíkem a volným (nevázaným) kyslíkem v mědi. Reakce způsobuje interní pórovitost a zvýšená teplota tento proces ještě urychlí. Jak je patrné z obrázku, tento fenomén je vlastní Cu-ETP mědi vzhledem k tomu, že obsahuje kyslík.

Snadné svařování a pájení

TIG svařovaní ve vlhké atmosféře

Bezkyslíkatá OF-OK® měď je dobře spojitelná většinou běžných svařovacích a pájecích metod. Vlhká atmosféra v oblasti sváru způsobuje, že se vodík uvolňuje z molekul vody a proniká do mědi, což v případě přítomnosti kyslíku vede k vodíkovému zkřehnutí.

Jak je možné vidět na obrázku, OF-OK® bezkyslíkatá měď nenese žádné stopy vodíkového zkřehnutí po svařování ve vlhké atmosféře.

Více se o mědi OF-OK® lze dozvědět na stránkách firmy Aurubis AGIkona externího odkazu.